خدمات حمل دريايی

شركت حمل و نقل بين المللی و مسافرتی ” ستی ” در سازمان كشتيرانی و بنادر ايران به ثبت رسيده و مجوز فعاليت به عنوان شركت كشتيرانی و بار فرابری دريايی، انجام كليه فعاليت ها و خدمات كشتيرانی را از سازمان مذكور اخذ نموده است.