اهم پروژه های انجام شده طی سالهای اخیر

با اجرای موفقيت آميز صدها عمليات حمل و نقل در دشوارترين طرح ها از جمله ، عمليات لوله گذاری ، صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمی ، پالايشگاه و به خصوص نيروگاه های كشور و همچنين با كسب تجربه گرانبهای سال های متمادی و ارائه خدمات بی نظير به مجريان طرح های عمرانی كشور و فعاليت در كليه ی زمينه های حمل و نقل ، شركت ” ستی ” نه تنها قادر به اجرای بزرگ ترين و سنگين ترين پروژه ها در دشوارترين شرائط امروز می باشد بلكه به جرات می توان گفت آمادگی رويارویی با هرگونه شرایط سنگين و متغير آينده را نيز دارد .
ناوگان عظيم و مجهز كشنده های سنگين ، بوژی ها ، تريلر ها ، سامانه پل معلق ،كشنده های خودكار ، بالابرنده های هيدروليكی و ديگر امكانات به همراه طراحی عمليات لجستيكی و تحويل به موقع كالا ، حمل قطعات فوق سنگين به وزن 650 تن در مسيرهای دشوار كوهستانی ، به اين شركت توانایی قبول دشوارترين مسئوليت ها و اجرای درخواست های متنوع مشتريان را ، امكان پذير ساخته است .